Energie in beeld is ontwikkeld in samenwerking tussen Enexis N.V., Liander N.V. Stedin Netbeheer B.V. en Cogas en geeft inzicht in het energieverbruik van uw gemeente. Deze gegevens kunnen bijdragen aan een doelgericht en effectief klimaatbeleid.

Energie in beeld is een webapplicatie die een visuele weergave weergeeft van het energieverbruik in uw gemeente. De verbruiksgegevens zijn de standaard jaarverbruiken van aansluitingen op het net van Enexis, Liander en/of Stedin (aansluitingen op netten met een spanningsniveau lager dan 110 kV en drukken lager dan 8 bar) in uw gemeente per peildatum. In deze verbruiksgegevens worden tevens de energiestromen verwerkt die door de meter(s) per aansluiting en per energierichting worden geregistreerd.

Enexis, Liander, Stedin en Cogas hebben bij het verzamelen van de ‘verbruiksgegevens’ uit het aansluitingenregister en uit eventuele andere databestanden de van hen te verwachten zorgvuldigheid in acht genomen. Dat betekent echter niet dat Enexis, Liander, Stedin en Cogas volledigheid van de gevraagde gegevens kunnen garanderen. Dat komt onder andere omdat:

  • aansluitingen die op de peildatum een status ‘buiten gebruik’ hadden niet meegenomen zijn in het verbruik. Ook al is daar eerder in het kalenderjaar wel een verbruik op geweest.
  • de verbruiksdata zijn geaggregeerd per postcodegebied en eventueel per segment. Het onderscheid in welk segment de afnemer behoort wordt door de Kamer van Koophandel aangeleverd en is door Enexis, Liander, Endinet en/of Stedin niet te maken.
  • zonder een afzonderlijke meting niet kan worden vastgesteld wat het energieverbruik dan wel de teruglevering aan het net is geweest.
  • verbruik dat tijdens hoog en/of laag tariefperiodes plaatsvindt door aggregatie niet is te herleiden.
  • naast data over energieverbruik aanvullende data in Energie in beeld zijn opgenomen.

Enexis, Liander, Stedin en Cogas zullen bij het verstrekken van gegevens die haar afnemers betreffen te allen tijde de op haar rustende verplichtingen uit de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet 2000 en de AVG (25 mei 2018) in acht nemen.

Omwille van de privacy van onze klanten worden alleen verbruiksgegevens weergegeven van postcodegebieden, wijken of industrieterreinen waarbij sprake is van meer dan vijf aansluitingen. Indien slechts één wijk of terrein over minder dan zes aansluitingen beschikt, zullen ook de gegevens van de wijk of het terrein die het eerst volgend is in omvang worden verwijderd. Hiermee wordt voorkomen dat het verbruik van de kleinste wijk of industrieterrein uit het totale verbruik kan worden afgeleid.

Indien Enexis, Liander, Stedin en Cogas niet meer kunnen beschikken over door haar vastgestelde of aan haar ter beschikking gestelde actuele meetdata van haar afnemers door wijzigingen in wet- en regelgeving en in verband daarmee door te voeren wijzigingen in de marktprocessen, zijn Enexis, Liander, Stedin en Cogas niet gehouden te voldoen aan de verzoeken tot levering van verbruiksdata. Ook kan de opgelegde methodiek voor het vaststellen van standaard jaarverbruiken veranderen, wat consequenties kan hebben voor de levering van verbruiksdata.

Enexis, Liander, Stedin en Cogas kunnen uitsluitend informatie verstrekken omtrent de totstandkoming van de verbruiksdata, maar zijn niet in staat om advies of consultancy diensten te verstrekken en/of verklaringen af te geven over deze verbruiksdata.